Welcome Guest, you are not logged in.
De stryd tegen het VLEES, de WERELD en de DUIV
OLD MASSET HAIDA RESERVE, APRIL 8, 1997.

OPEN BOODSCHAP: DE WEDLOOP VAN HET GELOOF, DE STRYD TEGEN HET VLEES, DE WERELD EN DE DUIVEL!

1 TIMOTEUS 6:12: "Span je in voor de goede wedloop van het geloof en behaal de prys van het eeuwige leven". Er is een gevecht gaande in deze wereld voor ons levensbehoud op aarde dat soms zulk een zware stryd kan zyn maar er is nog een veel groter gevecht gaande het welke we vaak niet zien en dat is het gevecht voor onze ziel die niet alleen op aarde leeft maar in eeuwigheid in de hemel of .... in hel. We zyn vaak zo bezig met de stryd op aarde dat we de stryd voor de ziel, die zo veel belangryker is vaak vergeten. De Bible waarschuwt ons: 2 Korintiers 4:4: "Zy geloven niet omdat de god van deze wereld (de duivel) hun geest heeft verblind. Daardoor kunnen zy de lichtstralen niet opvangen van het evangelie dat de heerlykheid verkondigt van Christus, die het beeld is van God" Het aardse bestaan is belangryk maar God's wegen zyn veel belangryker. De Bible waarschuwd ons om eerst het Koninkryk God's te zoeken: Matteus 6:33 "Zoek eerst God's koninkryk en zyn gerechtigheid, dan krygt u al het andere er by. Maak u dus geen zorgen over de dag van morgen .... alleen God can ons rust en vrede geven in de stryd ( het harde werken) van het leven, door Hem eerst te zoeken word de stryd op aarde zoveel verlichtende. Om een christen te worden moeten we does eerst erkennen dat we zondaren zyn in God's aangezicht en hem om vergeving vragen opdat de verblindheid van de dui-vel van onze ogen mag vallen.(zonde is ongehoorzaamheid tot God en zyn wetten). De kracht van Christus,de Heilige Geest, komt dan in ons hart en breekt de kracht van de zonde en de dood zodat we vrede hebben met God en vrede in deze onrustige wereld. Romeinen 8:2: "Want de wet van de Geest des levens heeft U in Christus Jesus vrygemaakt, van de wet der zonde en des doods". Filippenzen 4:7:"En God zal met zyn vrede die alle begrip te boven gaat, waken over uw hart en uwe gedachten_,in Jesus Christus". Alleen Jesus Christus kan de zonde vechten in ons leven door de kracht van de Heilige Geest in ons. One vlees is te zwak voor de wedloop van het geloof, daarom heeft God ons een helper gegeven de Heilige Geest, die ons sterkt. Deze stryd is niet gewonnen door een keer naar kerk te gaan op zondags maar elke dag God te dienen met onze harten. In een stryd is er een gevecht gaande want er is een vyand genoemd de duivel en de Bybel zegt: Johannes 10 vers 10
" De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietegen.Ik ben gekomed om te zorgen dat zy leven hebben, leven in overvloed". Hoevele biljoenen wordt er gespandeerd aan oorlogs materiaal en nuclear wapens etc.voor de vernietiging van het mensdom in plaats van voedsel? De vernietigende kracht van de duivel is zeker wel zichtbaar.
DE STRYD TEGEN DE DUIVEL omdat de Bybel zegt:"Draag daarby het schild van het geloof daarmee kunt u al de brandende pylen van de duivel doden". (Efez.6:16)
De brandende pylen zyn de gemene,valse en kwade gedachten die tot ons verstand komen en als u dit niet geloofd leest u de angstige verhalen in de kranten maar.
In de wedloop van het geloof vechten we de duive1 (brandende pylen) die ons verstand aanvallen: haat, jalouzie, trots, zorgen, bitterheid, onvergeeflykheid etc. komen niet van God maar van de duivel. Wanneer we door de stryd op God leren te vertrouwen en zyn Woord in ons laten groeien veranderen onze gedachten door de kracht van de Heilige Geest: in plaats van haat komt er liefde, van zorgen vertrouwen op God,van jalouzie tevredenheid,van onvergeeflykheid vergevenis en daardoor wordt het leven overvloediger wanneer God genezing brengt.
Mark 4:19 : “maar de zorgen van het dagelyks leven,de valse schittering van de rykdom en de begeerte naar allerlei dingen nemen hen zo in beslag, dat het woord verstikt wordt en geen vrucht, draagt".
Dit vers praat voor zichzelf,de drukte en begeerlykheid van de wereld kunnen het woord van God verstikken in uw ziel, en het zaad in Uw hart doen sterven.

DE STRYD TEGEN DE WERELD. 1 Joh.2:16) :"Want al wat in de wereld is,de begeerten van het vlees,de begeerten van het oog,en de trots van het leven is niet uit de vader maar uit de wereld". De vleselyke begeerten, de wensen en hebzucht van het oog en de trots van al onze prestaties is niet van God maar van de wereld.Daar moeten we maar eens rustig over mediteren.
vers 17: "En de wereld gaat voorby en haar begeren,maar wie de wil van God doet,blyft tot in eeuwigheid".
De bybel zegt in Luke 9:25 : "Want wat heeft een mens eraan als hy hele wereld wint,maar zichzelf verliest of zichzelf schade toebrengt?"
Er is niets verkeert met aardse dingen zolang God eerst is in uw leven: Aardse dingen zyn noodzakelyk voor de verbreiding van het geloof. De stryq is dus om op te passen voor de misleidingen van de duivel want deze heeft kracht te ver-blinden en te verleiden opdat u geen tyd schenkt aan uw ziel die eeuwig leeft terwyl de dood U plotseling kan bezoeken.

DE STRYD TEGEN HET VLEES, lichaam, waarin wy wonen.
Galaten 5:17: "Want wat onze zelfzucht verlangt, is strydig met wat de Geest verlangt,en omgekeert,ze zyn elkaars vyanden".
We moeten dus niet geleid worden door onze verlangens, zelfzucht, maar door de verlangens van de Geest in ons, dat wat God wenst voor onze levens. Dit gebeurd niet om een keer naar kerk te gaan op zondags maar elke dag weer te luisteren naar God in je hart, dat is de ware stryd van het geloof voor je ziel en God stelt ook veel meer waarde aan het geloof van de ziel dan aan de aardse dingen:
I Petrus 1:7: "Maar zo moet blyken dat uw geloof echt is. Het is zoveel kost-baarder dan het yergangkelyke goud dat toch op zyn echtheid wordt getest in het vuur".
Alleen uw geloof en uw werken met Jesus Christus, dat wat u met hem heeft ge-daan op aarde staat met uw ziel voor God op de dag des oordeels, al het andere aardse staat er niet. Laat een ieder oppassen in deze stryd dat we zaaien naar de geest en niet naar het vlees en een ieder maakt ZYN EIGEN KEUZE IN DIT LEVEN.
Romeinen 8,9 : "Wie zich door het zondige ik laten leiden kunnen onmogelyk by God gezien zyn. Maar u laat u niet leiden door het zondige ik maar door de geest, omdat de Geest van God in u woont".
Galaten 6:8: "Want wie op (de akker van) zyn vlees zaait, zal uit zyn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten".
Wanneer wy naar het "ik" luisteren en niet naar de Geest in ons is er gevaar dat de kerken leeglopen, want God kan niet gedient worden door het vlees maar alleen door de Heilige Geest die in ons woont. De duivel is erg kunnig en houdt de mensen bezig met het aardse en met wat het oog kan zien terwyl men de waarde van de ziel niet ziet. PAS OP VOOR DE VERBLINDHEID VAN DE DUIVEL EN WEEST WAAKZAAM IN DE STRYD VOOR UW ZIEL, WANT GOD BESTAAT ECHT ZO DOET DE HEMEL EN DE HEL. ROMEINEN 14:11:"Zo waar als Ik leef,zegt de Heer, iedereen zal voor my zyn knieen buigen en iedereen zal openlyk erkennen dat ik God ben". Romeinen 14:12: "Ieder van ons moet dus tegenover God verantwoording afleggen over zichzelf".

SPEEL GEEN VUUR MET UW ZIEL, HEL IS HEET GENOEG,WEES VOORZICHTIG, HET HINDERD NIET WAT ER GEBEURD IS IN UW LEVEN, ZOLANG U LEEFT IS HET NIET TE LAAT EN KUNT U TOT HEM KOMEN IN BEKERING.
God schryft zyn wetten in de harten van de mensen wie Hem dan ook aanroepen. Romeinen 10:13: "Want al wie de naam des Heeren aanroept,zal behouden worden". Ik bid dat U ook roept tot God en eens rustig de waarde van Uw leven en Uw ziel overziet of een nieuw commitment maakt om Hem te dienen.
HET KOSTTE JESUS CHRISTUS EEN PRYS, DE PRYS VAN HET KRUIS OM DE MENSEN TOT GOD TE BRENGEN EN HET KOST OOK EEN PRYS OM GOD TE DEINEN MAAR HET LOON VAN DE PRYS GEEFT EEUWIG LEVEN EN……HET KOST OOK EEN PRYS OM DE DUIVEL (ZONDE) TE DIENEN,HET LOON IS DE DOOD EN DAN DE HEL.
WEES VERSTANDIG EN PAS OP VOOR UW ZIEL

Join our email list to be informed with new itinerary dates and information:

First Name:
Last Name:
* Your Email:

* Required Field
Peter Eppinga
Peter Eppinga has released his book called "Your Brain". You can purchase the book at...
MORE...
Haida Gwaii
HAIDA GWAII

The Queen Charlotte Islands now called HAIDA GWAII is the home of the Haida...
MORE...
Africa
The Mission in Africa is now officially registered in Nairobi Kenya and the name is " Return...
MORE...
Gospel Tent...
GOSPEL TENT MINISTRY OUTREACH

THE DEDICATION SERVICE OF THE GOSPEL TENT MINISTRY WAS ON...
MORE...
Haida cedar hats
Beatrice Eppinga, Gerry's wife, has a strong healing anointing in her ministry,...
MORE...
Salvation in Christ
DEATH IS A
FACT OF YOUR LIFE...
Hebrews: 9:27 And it is appointed unto men once to die,...
MORE...