Welcome Guest, you are not logged in.
Behoudenis in Jezus Christus
OPEN BOODSCHAP
GENADE IN CHRISTUS ALLEEN

IEDEREEN IS EEN ZONDAAR EN VERWYDERT VAN GOD
ROMEINEN 3:23: Want allen hebben gezondigt en derven de heerlykheid Gods.

WY STERVEN VAN WEGE DE ZONDEN
EZECHIEL 18:4: ... de ziel die zondigt,die zal sterven.
ROMEINEN 6:23: Want het loon,dat de zonde geeft,is de dood,maar de genade,die God schenkt,is het eeuwige leven in Christus Jezus,onze Here.

JEZUS STIERF VOOR ONZE ZONDEN,ZYN BLOOD WAS UITGESTORT AAN HET KRUIS,HY STOND OP UIT DE DOOD.
HEBREEEN 2:9:..opdat Hy door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken.
1JOHANNES 1:7:..en het blood van Jezus,zyn Zoon,reinigt ons van alle zonde.

GENADE ALLEEN DOOR JEZUS CHRISTUS
HANDL.4:12:En de behoudenis is in niemand anders,want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven,waardoor wy moeten behouden worden.

ALLEEN DOOR HET GELOOF IN CHRISTUS
JOHANNES 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad,dat Hy zyn enige- geboren zoon gegeven heeft,opdat een ieder,die in Hem gelooft,niet verloren ga,maar eeuwig leven hebbe.

WAARSCHUWING
JOHANNES 8:24: Ik heb u dan gezegt,dat gy in uw zonden zult sterven; want indien gy niet gelooft,dat ik het ben,zult gy in uw zonden sterven.
HEBR.9:27: En zoals het de mensen beschikt is,eenmaal te sterven en daarna het oordeel.

ER IS REDDING VOOR UW ZIEL
ROMEINEN 10:9: Want indien gy met uw mond belydt,dat Jezus Heer is,en met uw hart gelooft,dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,zult gy behouden worden.
ROMEINEN 10:10: Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belydt men tot behoudenis.

EEUWIG LEVEN IS EEN GESCHENK VAN GOD
1JOHANNES 5:11: En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zyn Zoon.

GOD BEVOORRECHT NIEMAND,GENADE IS VOOR IEREDEEN
ROMEINEN 10:13: Want: al wie de naam des Heren aanroept,zal behouden worden.

JESUS ZEGT
JOHANNES 5:24:Voorwaar,voorwaar,ik zeg u,wie myn woord hoort en Hem gelooft,die my gezonden heeft,heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel,want hy is overgegaan uit de dood in het leven.

RETURN TO JESUS CHRIST MINISTRIES P.O.BOX 3334 MISSION B.C.
V2V 4J5 Canada

GOD HEEFT DE MENS EEN VRYE WILL GEGEVEN ; WILT U NU TOT HEM BIDDEN:
1k vraag u nu zamen met my dit gebed te bidden in oprechtheid, en vol vertrouwen:
HERE JEZUS,IK GELOOF DAT U DE ZOON VAN GOD ZYT EN DAT UW BLOED WASUITGESTORT VOOR MY EN MYN ZONDEN AAN HET KRUIS. IK VRAAG U OM VERGEVING VAN MYN ZONDEN, WAS MYN ZONDEN WEG MET UW BLOED. KOM IN MYN HART HERE JEZUS EN VUL MY MET UW GEEST EN WEEST HEER EN MEESTER VAN MYN LEVEN, AMEN.

Join our email list to be informed with new itinerary dates and information:

First Name:
Last Name:
* Your Email:

* Required Field
Peter Eppinga
Peter Eppinga has released his book called "Your Brain". You can purchase the book at...
MORE...
Haida Gwaii
HAIDA GWAII

The Queen Charlotte Islands now called HAIDA GWAII is the home of the Haida...
MORE...
Africa
The Mission in Africa is now officially registered in Nairobi Kenya and the name is " Return...
MORE...
Gospel Tent...
GOSPEL TENT MINISTRY OUTREACH

THE DEDICATION SERVICE OF THE GOSPEL TENT MINISTRY WAS ON...
MORE...
Haida cedar hats
Beatrice Eppinga, Gerry's wife, has a strong healing anointing in her ministry,...
MORE...
Salvation in Christ
DEATH IS A
FACT OF YOUR LIFE...
Hebrews: 9:27 And it is appointed unto men once to die,...
MORE...